Historie

Z HISTORIE FESTIVALU

Od konce 80. let vznikaly v Boskovicích občanské aktivity směřující k záchraně jedinečné urbanistické památky města – židovské čtvrti, které hrozila úplná likvidace. První implus k pořádání kulturního festivalu vzešel od skupiny mladých lidí ze sdružení Prostor, kteří se obrátili s žádostí o spolupráci na naše sdružení. Výsledkem je, že od roku 1993 v Boskovicích ve spolupráci s řadou místních organizací pravidelně pořádáme několikadenní letní festival. Akce, s původním podtitulem „pro zachování a obnovu židovské čtvrti“, měla za cíl upozornit média a širokou i odbornou veřejnost na existenci tohoto architektonického unikátu a na neutěšený stav v jakém se nachází, zabránit tak jeho likvidaci a přispět k obnově.
V současné době likvidace památky dávno nehrozí a od počátku 90. let se podařilo mnohé a některé z uvedených projektů vznikly na půdorysu festivalu:

  • město Boskovice zrekonstruovalo v židovské čtvrti veškeré rozvodné sítě a byly upraveny komunikace
  • město rovněž nechalo opravit fasády takřka všech domů, které jsou ve čtvrti součástí jeho majetku ze soukromých domů je opravena asi polovina
  • v roce 2002 byla ukončena mnohaletá kompletní rekonstrukce synagogy, včetně restaurace unikátních fresek
  • v roce 1994 zřídilo Muzeum Boskovicka zvláštní expozici věnovanou židovské čtvrti, a ta se v roce 2002 přestěhovala do opravené synagogy
  • v roce 1996 byla zrekonstruována brána a rovněž je zrekonstruovaná zeď mezi čtvrtí a zámeckým parkem byly odhaleny dvě pamětní desky, v roce 1993 Hermanu Ungarovi a v roce 1998 Ignáci Zvi Tichovi
  • v roce 1999 otevřel spolek přátel Boskovic naučnou stezku židovskou čtvrtí zahrnující 27 objektů
  • v roce 2003 byla zrekonstruována kašna
  • Muzeum Boskovicka zdokumentovalo židovský hřbitov a vydalo o něm publikaci, Židovské muzeum v Praze vydalo ve spolupráci s Muzeem Boskovicka publikaci o boskovické synagoze a vyšlo také několik knih vztahujících se k židovské čtvrti v Boskovicích autorů ing. arch. Jaroslava Klenovského, PhDr. Jaroslava Bránského a dalších autorů

Obnova však ještě neskončila, je například nutné zastavět vzniklé proluky, které ohrožují okolní zachované domy a opravovat další objekty.

Festival se tak v posledních letech mohl stát už „jen“ festivalem „pro židovskou čtvrť“. Každoročně se jej účastní několik tisíc návštěvníků, kteří mají možnost se seznámit s Boskovicemi, jejich památkami a historií, neboť probíhá v celém městě – v amfiteátru letního kina, v synagoze, v evangelickém kostele, na hradě, v městském kině, v muzeu, v sále Sokolovny a na dalších místech. Veřejnosti je během festivalu přístupný i židovský hřbitov a s historií i současností města a s programem akce seznamují návštěvníky festivalové noviny.

Snažíme se prostřednictvím festivalu budovat atmosféru tolerance a úcty ke kulturním hodnotám vytvořeným předcházejícími generacemi. Kulturu etnik, která se na tomto území historicky potkala, tedy židovského, německého a českého, akcentujeme při sestavování dramaturgie festivalu.

Festival přesáhl rámec města, stal se nedílnou součástí kulturního dění regionu celorepublikového významu a dostává se mu uznání od občanů i představitelů města a dalších institucí. O jeho významu svědčí, že nad ním v roce 2000 převzal záštitu prezident republiky Václav Havel a že byl ve stejném roce zařazen do katalogu Dnů evropského dědictví v rámci kampaně Rady Evropy Evropa - společné dědictví.

Na pořádání festivalu se již tradičně, kromě MÚ Boskovice, podílí řada místních podnikatelů, škol a dalších zařízení. Festival pravidelně podporuje MK ČR, Nadace Český hudební fond, v posledních letech Česko-německý fond Budoucnosti a další instituce a organizace.

Z historie města

Boskovické židovské město po r. 1848
Boskovice byly 17. 3. 1849 rozděleny na dvě samostatná města: Boskovice a Židovské město Boskovice, kde v letech 1851 až 1886 sídlil moravský zemský rabín Abraham Plaček. Bylo to uznání důležitosti boskovické židovské obce pro celou Moravu. Svého maxima dosáhl i počet obyvatel židovské čtvrti. V r. 1857 bydlelo ve 102 domech 1810 lidí, přičemž domovskou příslušnost tu mělo 2018 lidí. Stoupalo i bohatství obou obcí v nemovitém i movitém majetku.
V padesátých letech 19. století se židovská obec snažila vyrovnat křesťanskému městu bohatstvím i vzhledem města. Stavěly se nové lázně, kvelby, rekonstruovaly se školy, špitál, byl zřízen nadační dům, spořitelna, restaurace, vznikaly nové obchody, spolky, knihovna… Soužití křesťanů a Židů bylo posilováno i postupným prolínáním obyvatelstva obou vyznání. Po zrušení ghetta se řada Židů přestěhovala do Boskovic, naopak křesťané, zejména ti nejchudší, se stěhovali do mnohem hůře vybaveného, ale o to lacinějšího židovského města. Chyběly zde základní věci, bez nichž si již neumíme náš život představit: tekoucí voda, toalety, byty byly špinavé a tmavé. Všechny rozdíly mezi židovským a křesťanským městem se smazat nepodařilo. Židé nadále mluvili německy, což v národnostně se probouzejících Boskovicích vyvolávalo rozpaky živené i pohledem na mnohé podstatně úspěšnější židovské podnikatele. Stavební vývoj v ghettu se zastavil na počátku 70. let, protože již nebyly volné parcely, na kterých by se dalo stavět. Zároveň investoři zjistili, že je levnější namísto demolic postavit nové objekty na volných parcelách v křesťanské části Boskovic. Tvář židovského města tedy byla naposledy měněna v té době a i to je jeden z důvodů jeho unikátnosti.

Boskovice a rozvoj spolkové činnosti
První spolky, které se objevily i v Boskovicích po r. 1848, byly dokladem rozvíjející se občanské společnosti v tak dlouhou dobu nenáviděném a zostouzeném, ve skutečnosti však relativně demokratickém a prosperujícím Rakousku, později Rakousko-Uhersku. Nejstarším z nich byla vlastně již zmíněná Národní garda, v r. 1855 byla založen německý spolek Kasino, v r. 1861 německý živnostenský spolek, v r. 1863 hospodářský spolek (český). Důležitou roli v tehdejší době hrály knihovny. Ty sloužily jako kulturní centra, odkud se mezi lid rozšiřovala česká literatura a umění. Většinou šlo o spolková zařízení, v jejichž čele a mezi členy stály nejváženější občané z daných míst. V Boskovicích tuto práci vykonával „Čtenářský a zpěvácký spolek slovanský Velen“, který byl přímým předchůdcem dnešní Městské knihovny. Sídlil na náměstí v domě Františka Kučery, tehdy v hostinci „U Františků“. Dlouhá léta nebyl vztah lidí ke kultuře pouze pasivní, řada občanů se kulturního života účastnila aktivně. Spolky byly zaměřeny převážně na kulturu, dobročinnost, sport, hospodářský rozmach a podobně. S tím, jak spolky bohatly, objevovaly se i spolkové budovy. V r. 1899 byl otevřen katolický dům, v r. 1912 Sokolovna.
Řada spolků fungovala i v židovském městě. Byly však více než spolky v křesťanské části města zaměřeny na charitativní činnost. Vycházely přitom z judaistické tradice, která určuje jako jednu ze základních povinností Žida dobročinnost a péči o nemajetné. Proto měly spolky v židovské obci mnohem delší tradici. O chudé pečovaly např. spolky „Maskil el Dal“, „Krankenuterstützungs-Verein“, „Israelischen Frauenverein“ na podporu chudých židovských žen a dětí. „Spar- und Vorschusverein“ z roku 1859 byl založen Nathanem Löw - Beerem v jeho nadačním domě v Traplově ulici (Záložna). Důležitou funkci měl i dobrovolný židovský hasičský sbor, jako spolek založený v r. 1863. Zcela zvláštní poslání mělo pohřební bratrstvo (chevra kadiša). Tělovýchovu zastupoval „Turn-Verein“ s tělocvičnou zvanou „Makabi“ v ulici Pod Klášterem č. 3.

Sloučení židovského města s křesťanským
Zastupitelstvo města Boskovice 13. 2. 1919 souhlasilo s opětným připojením židovského města k Boskovicím. Většina Židů v Boskovicích se před válkou hlásila k německé národnosti, mluvila německy, česky uměli jen někteří. Řada z nich pociťovala velké obavy o další osud svůj i svých rodin, zejména když byli svědkem dramatick&yacu